Algemeen:

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever : de partij die de opdracht geeft. Marlies Molema: de partij die de opdracht uitvoert (Marlies Molema). De overeenkomst van opdracht op grond waarvan Marlies Molema zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor

Opdrachtgever te verrichten.

 
Artikel 1 – Identiteit van Marlies Molema

Marlies Molema
Boterdiep 69-1
9712 LK
Groningen

Telefoonnummer: 06 24866003
E-mailadres: info@marliesmolema.nl
KvK-nummer: 59910844
Btw-identificatienummer: NL128786474B01

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Marlies Molema en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en afspraken tussen Marlies Molema en opdrachtgever.
 2. Wanneer in de Algemene Voorwaarden wordt aangegeven dat een handeling schriftelijk dient te geschieden, wordt daarmee ook bedoeld per e-mail.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming Overeenkomst
 1. Het aanbod van diensten is vrijblijvend. Marlies Molema is gerechtigd het aanbod van diensten te wijzigen en aan te passen.
 2. De aangeboden diensten dienen zo volledig mogelijk te zijn omschreven in de offerte en is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aangeboden dienst door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als Marlies Molema gebruik maakt van mock ups toegevoegd bij de offerte zijn deze een weergave die dichtbij het uiteindelijke design staan van de aangeboden ontwerpen en of diensten tenzij anders vermeld. 
 3. Marlies Molema kan niet garanderen dat de weergegeven ontwerpen exact overeenkomen met de ontwerpen op een ander beeldscherm. Dit geldt ook voor kleurweergaven.
 4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud,

aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een

bepaalde tijd is aangegaan.

 1. Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van 14 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Elke tussen Opdrachtgever en Marlies Molema gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Marlies Molema de Opdrachtgever binnen 48 uur na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.
 3. Alle mock ups, specificaties en gegevens in de offerte zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke ofwel mondelinge bevestiging door Opdrachtgever van een ongewijzigde geldige offerte en/of aanbieding van Marlies Molema.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst en levering
 1. Alle werkzaamheden die door Marlies Molema worden verricht, worden

uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed

vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een

inspanningsverbintenis aan de zijde van Marlies Molema, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 1. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Genoemde leveringstermijnen gelden dan ook niet als fatale termijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.
 2. Marlies Molema is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Marlies Molema en zal Marlies Molema hiervan melding maken aan Opdrachtgever.
 3. Marlies Molema is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.
 4. Marlies Molema kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Marlies Molema echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend (Marlies Molema werkt op basis van een fixed price; Bij oplevering worden wijzigingen doorgevoerd op basis van het dan geldende uurtarief. Als er regelmatig kleine wijzigingen zijn is een onderhoudscontract aan te raden. Zie artikel 8. Hosting)
 5. Marlies Molema kan diensten (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik daarvan beperken, wanneer materiaal als dusdanig bedreigend, discriminerend, obsceen of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.

 

 

Artikel 5 – Prijzen en betalingsvoorwaarden
 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van Marlies Molema slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer partijen dat zijn overeengekomen, is Marlies Molema verplicht om Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.
 3. Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop Marlies Molema de vergoeding voor Diensten aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen.
 4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor externe deskundigen.
 5. Marlies Molema heeft het recht Diensten die zich nog onder Marlies Molema bevinden onder zich te houden wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, totdat Opdrachtgever wel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de Diensten die Marlies Molema nog onder zich houdt.
 6. Marlies Molema is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor zijn Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex “Alle huishoudens”), vermeerderd met ten hoogste vijftien procent (15%). Marlies Molema is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien hij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.
 7. Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij gelden als geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.
 8. Marlies Molema is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren, te verrekenen dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen.
 9. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Marlies Molema.
 10. Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever, door Marlies Molema extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 6 – rechten en aansprakelijkheid
 1. Marlies Molema staat ervoor in dat de geleverde diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Marlies Molema zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij

de zorgvuldigheid in acht nemen die van Marlies Molema kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Marlies Molema onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Marlies Molema voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Marlies Molema die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Marlies Molema slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 250,-.

 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde diensten door Marlies Molema dienen door de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na oplevering van de aangeboden dienst aan Marlies Molema via e-mail vermeld te worden. 
 2. Marlies Molema is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Marlies Molema gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
 3. Marlies Molema is naast bovenstaande niet aansprakelijk als onderstaande zich heeft voorgedaan:
 • De opdrachtgever de geleverde diensten zelf heeft bewerkt en/of aangepast door derden heeft laten bewerken en/of aangepast waardoor de geleverde dienst niet meer naar behoren werkt;
 • De geleverde diensten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Marlies Molema;

 

Artikel 7 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
 1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, berusten alle IE-Rechten die rusten op al de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten alsmede op alle andere materialen of informatie die Marlies Molema ter beschikking heeft gesteld, uitsluitend bij Marlies Molema.
 2. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de Marlies Molema te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de Marlies Molema openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 3. Het is Marlies Molema toegestaan de Diensten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.

 

Artikel 8 – Hosting en aanverwante diensten

 1. Marlies Molema kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Producten en Diensten. Bij overschrijding van dit maximum is Marlies Molema bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen in overleg met de opdrachtgever. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 2. Upgrading van hostingpakketten is ten allen tijde mogelijk. Bij een upgrade wordt enkel het verschil in pakketprijs, berekend op het aantal maanden dat het hostingcontract nog loopt, in rekening gebracht. Downgrading van hostingpakketten is tussentijds niet mogelijk. Downgrading is alleen mogelijk per verlengdatum van het abonnement. Opdrachtgever dient downgrading minimaal 5 dagen voor het einde van de dan lopende contractperiode per e-mail te verzoeken aan Marlies Molema.
 3. Web Applicaties worden gehost op servers die gehuurd worden door Marlies Molema. Marlies Molema draagt zorg voor het up to date houden van de gehoste webapplicaties, (WordPress websites) en zal zorgen voor de laatste systeemsoftware, beveiligingsupdates en dagelijkse backups plus monitoring.
 4. Marlies Molema streeft ernaar om optimaal bereikbaar te zijn en eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen en/of af te handelen. 

 

 

 

 

 

Artikel 9 – Overmacht
 1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Partijen indien sprake is van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, tekortkomingen van toeleveranciers van Partijen, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, DdoS en DoS aanvallen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
 3. Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, ongedaanmaking of compensatie ter zake deze ontbinding.
 4. Indien Marlies Molema ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is hij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Bovenstaande verklaring heeft betrekking op zaken die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland. Het Nederlands recht zal dan ook van toepassing zijn op mijn dienstverlening.